Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Cagliero 11 - listopad 2012

Jaká je misijní priorita salesiánů? Co je to projekt Evropa? A v čem je významný 11. listopad? To vám odkrývá listopadový misijní měsíčník.

Cagliero 11

číslo 47 - listopad 2012

Zpravodaj pro salesiánskou misijní animaci

Publikace misijního odboru pro salesiánské komunity a přátele salesiánských misií

Přistěhovalci: vítaní bratři a sestry & zdroj pro kongregaci

Vážení salesiánští misionáři a přátelé salesiánských misií!

Koncem listopadu se již počtvrté sejdou provinciálové Evropy. Projekt Evropa, zahájený v roce 2008, již přinesl ovoce v podobě revitalizace salesiánského charismatu a nové evangelizace na starém kontinentu. Tématem k diskusi je také výsledek výzkumu zapojení salesiánů mezi přistěhovalci v Evropě. Podle oficiálních statistik je v celé Evropě asi 40 milionů přistěhovalců: 20 milionů z jiných kontinentů, 10 milionů ze zemí EU, 10 milionů Cikánů (Romů). Salesiáni se zapojují do nejrůznějších aktivit pro přistěhovalce.

Komise pro projekt Evropa v roce 2011 zdůraznila, že závazek sloužit přistěhovalcům v Evropě je skutečným oživením našeho charismatu, příspěvkem k nové evangelizaci a je zdrojem vnitřní obnovy charismatu. Stejně jako Bartoloměj Garelli, mladý přistěhovalec v Turíně, ohlašoval začátek salesiánského poslání, byla naše práce pro italské přistěhovalce v Argentině východiskem salesiánských misií ad gentes. Některé základní poznatky by mohly pomoci inspirovat cestu 28 provinciím Evropy. Práce s přistěhovalci je prorocké pole proto, abychom se stali hodnověrnými před Církví. Jde o humanitární svědectví viditelné nevěřícím, je to pole vhodné pro růst povolání, pro učení se spolupráci, pro plné zapojení laiků i pro zapojení dalších provincií mimo Evropu v rámci projektu Evropa. Je to také oblast formace a specifické přípravy salesiánů.

Evropský misionář psal v italském salesiánském Bulletinu v červenci 2012 o Mikulášovi, chlapci z Ghany, který, i když je chudý, se modlí za evangelizaci Evropy! Nechme se překvapit dynamikou rychle se měnícího světa! Přistěhovalci v Evropě jsou nyní vítanými bratry a sestrami a zdrojem povolání pro Církev i pro kongregaci.

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

LISTOPAD - Připravované akce

5. - 9. 11.             Addis Abeba, Etiopie: Studijní dny pro počáteční hlásání Krista v Africe a na Madagaskaru

10. - 12. 11.         Addis Abeba, Etiopie: Setkání PDMA Afriky a Madagaskaru

24. 11.                  Macas, Ekvádor: Beatifikace sestry Marie Troncatti

Všechna předchozí čísla "Cagliero 11" jsou k dispozici na purl.org / sdb / SDL / Cagliero

Don Bosco chtěl mít kongregaci hluboce misionářskou

11. listopad je mocnou připomínkou misijní dimenze naší kongregace. Všichni členové Církve jsou křtem povoláni žít svůj misijní rozměr. Nevylučuje to nikoho z pokřtěných (laiky, zasvěcené, kněze) aby se věnovali misijní činnosti Církve. Opravdu, naše salesiánské povolání nás staví do srdce Církve (Stanovy, 6), jež je svou povahou misijní (Ad Gentes, 2).

Na Valdoku byla služba Dona Boska mládeži hluboce prodchnuta misijním rozměrem, dynamikou, která provázela veškeré jeho úsilí. Používal komunikační prostředky své doby k šíření víry a a tomu, aby seznamoval ostatní s misijními aktivitami kongregace. Tato misijní horlivost – shrnutá v „Da mihi animas“ („Dej mi duše“) – byla oživující silou, která podpírala všechny jeho iniciativy: „Neudělal krok, neřekl slovo, nepřijmul žádný úkol, který by nesměřoval k prospěchu mladých… opravdu jedinou starostí jeho srdce bylo být k dispozici pro duše.“ (Don Rua).  Proto nepřekvapuje, že brzy po schválení Stanov (1874), dne 11. listopadu 1875, vyslal první salesiánskou misijní výpravu.

Don Bosko nám předal tento misijní ideál jako podstatný prvek svého duchovního a apoštolského dědictví. Proto zvláštní generální kapitula zdůraznila, že misijní rozměr je „podstatnou součástí našeho charismatu“. Udržení tohoto misijního zápalu tkví v tom, že „od počátku jejich formace máme předložit mladým salesiánům misijní ideál objektivně a atraktivně, zřetelně ukázat jeho hodnotu. Měli bychom rozšířit povědomí a podporu misijním počinům naší kongregace, měli bychom studovat život a osobnosti našich velkých misionářů. Především bychom měli pěstovat apoštolskou horlivost a ducha nadpřirozené velkorysosti, které tvoří základ každého misijního povolání.“ (SCG, 476).

Misijní rozměr salesiánského charismatu nevylučuje, ale naopak vyzývá k tomu, že jsou salesiáni, kteří mají specifické povolání být zapojeni do misijního apoštolátu mezi těmi, kteří ještě neslyšeli evangelium a kde místní církev není dosud plně ustavena (ad gentes). Dále tam, kde je víra opouštěna, mimo jejich vlastní vlast, kulturní prostředí a jazykovou skupinu (ad exteros), a pak prostřednictvím celoživotního závazku (ad vitam). Salesián, který se cítí být povolán misionářem, by měl vyhledat především pomoc duchovního vůdce, aby rozpoznal Boží volání, očistil a prohloubil vlastní motivaci, poznal své přednosti a postoje s ohledem na vhodnost pro salesiánský misionářský život. Toto je první a nejdůležitější krok v procesu misijního rozlišování, který vede k napsání dopisu hlavnímu představenému a je zakončen předáním misijního kříže a vysláním na misie.

P. Alfred Maravilla, SDB

Odbor pro misie

Členové 143. salesiánské misijní expedice

Salesiánský misijní úmysl

Animace projektu Evropy ve všech 28 provinciích Evropy

Aby projekt Evropa otevřel nové obzory a povzbudil naději k podpoře vnitřní obnovy salesiánského charismatu na našem kontinentu.

V posledních pěti letech ve všech provinciích Evropy začal proces obnovy salesiánského charismatu. Pro 6300 spolubratří působících na evropském kontinentu se otevřely nové obzory. Výbor pro projekt Evropa, který se schází každých šest měsíců a shromáždění provinciálů Evropy, které se schází každé dva roky – specifikovaly dvě konkrétní témata tohoto procesu. Kromě salesiánské angažovanosti v nové evangelizaci mládeže se zaměřujeme na konkrétní činnost pro mladé přistěhovalce a jejich rodiny v Evropě. V Evropě je asi 40 milionů přistěhovalců (20 milionů přišlo do Evropy z jiných světadílů, 10 milionů migrovalo v rámci kontinentu a asi 10 miliónů tvoří Cikáni – Romové), většina z nich jsou křesťané.


Príbuzné clánky


Přihlášení do privátní zony

Registrace do privátní zóny